Thiết bị truyền tải và cung cấp điện

Các Thiết bị trong Hệ thống cấp điện giúp đào tạo về nhà máy điện, trạm biến áp, các đường dây tải và các thiết bị khác được nối liền với nhau thành hệ thống làm nhiệm vụ sản xuất, truyền tải, phân phối và cung cấp điện năng đến nơi cần sử dụng

 
    iuhihihohhknknkn